Werkwijze

Kennismakings/intakegesprek

Na de telefonische of schriftelijke aanmelding bij B4Budget zal er binnen 5 werkdagen een afspraak met u gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek, bij voorkeur bij u thuis. Als u begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie, dan is het fijn als uw begeleider bij dit gesprek aanwezig kan zijn. Dit gesprek zal ongeveer anderhalf à twee uur duren.

Het kennismakingsgesprek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de aanvraag tot beschermingsbewind. Tevens proberen we alvast een inschatting te maken van uw financiële situatie. Er wordt u uitgelegd wat beschermingsbewind inhoudt, welke gevolgen dit voor u als cliënt heeft en hoe de verdere procedure bij de rechtbank verloopt. Ook vertellen we over de werkwijze van B4Budget en wat u van een bewindvoerder kunt verwachten.

Tijdens het gesprek komt er veel op u af en we kunnen ons voorstellen dat u niet direct kunt besluiten om een verzoek tot bewindvoering in te dienen bij de rechtbank. Drie dagen na het gesprek wordt er telefonisch contact met u of uw vertegenwoordiger opgenomen. We zullen dan bespreken of bewindvoering voor u de juiste maatregel is.

Tijdens het kennismakingsgesprek laten we diverse formulieren achter. Dit zijn o.a. de klachtenregeling van B4Budget, de voorlichtingsbrief ‘Onder bewind gesteld worden’ van de rechtbank en een inventarisatieformulier. Deze formulieren mag u doorlezen en voor zover mogelijk invullen. Als tijdens het kennismakingsgesprek blijkt dat u verder wilt met B4Budget kunnen we tegelijkertijd het intakegesprek voeren. Aan de hand van het inventarisatieformulier worden er allerlei vragen met u doorgenomen om uw situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. We bekijken welke inkomsten er bij u binnenkomen en wat voor vaste lasten u heeft. Achterstanden in betalingen worden in kaart gebracht en eventuele schuldenproblematiek wordt geïnventariseerd. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat u uw administratie bij de hand heeft tijdens de intake, zodat we deze samen door kunnen nemen.

Tijdens het intakegesprek wordt u uitgelegd welke formulieren en gegevens er nodig zijn om het verzoek voor onderbewindstelling in te dienen bij de rechtbank. Deze formulieren vullen we samen in. U kunt dit eventueel ook samen met familie of een hulpverlener doen. Wij verzorgen de verzending van het aanvraagformulier, de akkoordverklaringen van naaste familieleden en de bereidverklaring van onszelf naar de rechtbank.

Onderzoeksfase

Als de aanvraag voor de rechtbank is ingestuurd kan het soms wel 2 maanden duren voordat u door het kantongerecht uitgenodigd zult worden om de onderbewindstelling tijdens een zitting te laten uitspreken. Uw toekomstig bewindvoerder zal u daarbij begeleiden en bij de zitting aanwezig zijn. De rechtbank brengt een bedrag van € 79,-- in rekening voor griffierechten.

Pas als de rechter de onderbewindstelling toekent kunnen wij als bewindvoerder officieel voor u aan het werk gaan. Als de situatie het vereist dat er meteen stappen ondernomen moeten worden, bijvoorbeeld bij een dreigende uithuiszetting of afsluiting van energie, zal direct handelend worden opgetreden.
Zodra de beschikking (uitspraak) van de rechtbank binnen is gaan we voor u aan de slag. Als eerste worden er twee rekeningen voor u geopend bij een bankinstelling. Op een nieuwe rekening, de beheerrekening, worden al uw inkomsten overgemaakt en de betalingen van uw vaste lasten verricht. U kunt zelf van deze rekening geen geld opnemen. De andere rekening wordt leefgeldrekening genoemd. Op deze rekening wordt iedere week een van te voren afgesproken vast bedrag gestort, dat u naar eigen inzicht kunt uitgeven aan dagelijkse boodschappen zoals voeding, kleding, e.d. Ook eventuele spaarrekeningen vallen onder het beheer door de bewindvoerder.


Alle uitkerende instanties, werkgevers, woningbouwvereniging, energieleveranciers, zorgverzekeraar, etc. worden aangeschreven om hen van de bewindvoering op de hoogte te stellen en het nieuwe rekeningnummer door te geven. Hen wordt gevraagd alle correspondentie en communicatie voortaan via Bewindvoering B4Budget te laten verlopen en verzoek hen tevens om een actueel overzicht te sturen van openstaande vorderingen. Aan de hand van deze gegevens zal de bewindvoerder alle benodigde maatregelen nemen die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van uw financien.
Vanaf het moment dat er voor het eerste keer inkomen op de beheerrekening wordt overgemaakt kan de bewindvoerder betalingen voor u verrichten. Zolang er nog geen betalingen van de beheerrekening verricht kunnen worden, blijft u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten.

Beheerfase

Met de gegevens die er tijdens het intakegesprek zijn verzameld en de gegevens van de diverse instanties wordt er een budgetplan opgesteld en, indien van toepassing, een schuldenoverzicht gemaakt. Het budgetplan is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven en dient als leidraad voor het beheer. In het budgetplan wordt duidelijk hoe uw financiële situatie eruit ziet en of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Tevens staat hierin hoeveel leefgeld er per week aan u uitbetaald zal kunnen worden. Alle inkomsten worden meegenomen in het budgetplan. Aan de hand van het budgetplan wordt een plan van aanpak gemaakt. In dit plan worden doelen gesteld voor korte en lange termijn. Waar gaan we samen naar toe werken en hoe gaan we dat bereiken?

Als het budgetplan en het plan van aanpak gereed zijn, wordt er een nieuwe afspraak met u gemaakt om deze samen te bespreken. Indien u aanvullingen of op- en aanmerkingen heeft, horen we dat graag tijdens dit gesprek. Als u instemt met het budgetplan en het plan van aanpak dan zetten we daar samen onze handtekening onder en gaan we met deze doelstellingen aan de slag.

Na een half jaar hebben we een evaluatie. We bespreken onder andere hoe de samenwerking verloopt en welke doelen we bereikt hebben. Zijn we op de goede weg of is het noodzakelijk om aanpassingen te doen?
Vanaf dat moment zal de bewindvoerder standaard minimaal twee keer per jaar bij u langs komen om de afgelopen periode te bespreken. Als u het prettig vind dat de bewindvoerder tussendoor op huisbezoek komt, dan kan dit in overleg.

U kunt ons kantoor van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur telefonisch bereiken. Via e-mail onbeperkt. Beantwoording van uw email of voicemailbericht vindt tijdens werkdagen binnen 48 uur plaats. Bij afwezigheid worden wij vervangen door een collega.

Schulden

Indien blijkt dat u betalingsachterstanden of schulden heeft wordt er een inventarisatie gemaakt van het totaal aantal schuldeisers en de hoogte van de vorderingen. Aan de hand van deze gegevens kan de bewindvoerder zien of er recht is op aanvullend inkomen of dat er bijvoorbeeld te hoog beslag ligt op uw inkomen.
Als blijkt dat de schulden oplosbaar zijn en binnen een redelijke termijn kunnen worden voldaan zullen er betalingsafspraken gemaakt worden met de betreffende schuldeisers. Mochten de schulden te hoog zijn zullen we u, zodra de financiële situatie stabiel is, begeleiden naar de gemeentelijke instelling voor schulddienstverlening in uw woonplaats. Deze bepaalt, in overleg met u, het verdere traject. Tijdens dit schuldhulptraject kunnen wij uw bewindvoerder blijven.
Toelating tot de gemeentelijke schuldhulpverlening kan alleen indien er geen belemmeringen zijn, bijvoorbeeld fraudeschulden of schulden die niet te goeder trouw gemaakt zijn. De schuldeisers zullen dan zo snel mogelijke van deze situatie op de hoogte gebracht worden. Belangrijk is dan dat we er dan in ieder geval voor gaan zorgen dat de vaste lasten betaald worden en er geen nieuwe schulden ontstaan.

Verantwoording rechtbank

Een bewindvoerder is verplicht, binnen twee maanden na de aanstelling, een beschrijving van de goederen die onder bewind zijn gesteld aan de kantonrechter te leveren. Deze beschrijving wordt de “boedelbeschrijving” genoemd.

Minimaal één keer per jaar rapporteert de bewindvoerder aan de kantonrechter. Er moet dan een overzicht van alle inkomsten en de uitgaven van dat jaar worden verstrekt. Dit wordt “rekening en verantwoording” genoemd.
Als er uitgaven van meer dan 1500 euro gedaan moeten worden, dan moet daar eerst toestemming voor gevraagd worden aan de kantonrechter.

De kantonrechter kijkt eigenlijk over de schouder van de bewindvoerder mee en controleert of volgens alle wettelijke richtlijnen, uw vermogensrechtelijke belangen op een juiste wijze worden behartigt.

Einde bewind

Beschermingsbewindvoering wordt in principe voor onbepaalde tijd ingesteld. Vijfjaarlijks moet een evaluatie van het bewind naar de rechtbank worden gestuurd. Deze beoordeelt of de maatregel voort moet duren of afgebouwd kan worden. U kunt altijd, wanneer u uzelf weer in staat acht de financiën zelf weer te gaan beheren, een verzoek tot opheffing van de bewindvoering naar de rechtbank sturen.